การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไร้แพลทินัมบนตัวรองรับคาร์บอน เพื่อใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน แลกเปลี่ยนโปรตอนฝั่งคาโทด

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุวิทย์ สุธีรากุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐปนีย์ สารครศรี

  • สุมิตรา จรสโรจน์กุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้ทำการเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแบบไร้แพลทินัมโดยใช้สารประกอบจำพวกออกไซด์ และสารประกอบเชิงซ้อนเตตระฟีนิลพอไพรินของโลหะทรานซิชันเหล็กและโคบอลต์ บนตัวรองรับคาร์บอนที่มีพื้นที่ผิวสูง จากนั้นจึงทำการบำบัดด้วยความร้อนที่อุณหภูมิต่างๆกัน จะได้ตัวเร่งปฏิกิริยาดังนี้ คือ เหล็กออกไซด์ (Fe3O4) โคบอลต์ออกไซด์ (CoO) สารประกอบเชิงซ้อนเหล็กเตตระฟีนิลพอไพริน และโคบอลต์เตตระฟีนิลพอไพรินบนตัวรองรับคาร์บอน โดยตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กเตตระฟีนิลพอไพรินที่ผ่านการบำบัดด้วยความร้อน 600oC มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ทั้งหมดจะวิเคราะห์โดยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน และการทดสอบประสิทธิภาพด้วยเทคนิคไซคลิคโวลแทมเมตรี