การสังเคราะห์และวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของสารประกอบเชิงซ้อนอะลูมิเนียมที่มีไนโตรเจน และ ออกซิเจนประกอบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สิทธิกร จันทร์เจริญฤทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คัมภีร์ พรหมพราย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิดล

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปฏิกิริยาการเปิดวงโมโนเมอร์ของแลคไทด์ ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีบริเวณเกิด ปฏิกิริยาตำแหน่งเดียวนั้น มีประสิทธิภาพอย่างมากในการสังเคราะห์พอลิแลคไทด์ ซึ่งเป็นสารที่มีคุณลักษณะที่ย่อยสลายได้ง่ายลักษณะโครงสร้างของพอลิแลคไทด์ที่เกิดขึ้น และความเร็วในการเกิดนั้น แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของลิแกนด์ในตัวเร่งปฏิกิริยา ในโครงงานนี้ ได้ทำการศึกษาความเร็วในการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอร์ไรเซชั่น และวิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างของพอลิแลคไทด์ที่เกิดขึ้น ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นสารประกอบเชิงซ้อน อะลูมิเนียม และลิแกนด์ที่ใช้เป็นชนิด schiff base ligand