ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัคครัตน์ พูลกระจ่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาประยุกต์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจลาออกของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานสายปฏิบัติการของ บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด จำนวน 65 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 3.08 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลปฏิบัติงานอยู่ในระดับร้อยละ 80 ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออก พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.63 และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดที่จะลาออกอยู่ในระดับร้อยละ 50 ผลของความสัมพันธ์ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจลาออก พบว่า ปัจจัยด้านเงินเดือนและสวัสดิการมีความสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงาน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนปัจจัยด้านนโยบายและการบริหาร ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงานและความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน ไม่มีความสัมพันธ์กับการลาออกของพนักงาน