สารกระตุ้นรากจากผักโขม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุพรรณิการ์ ขวัญเมือง

  • วิยดา แสงสว่าง

  • จันทิมา มงคล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เฉลิมพร พงษ์ธีระวรรณ

  • สุวารี พงศ์ธีระวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้พืชออกรากได้มากและเร็วกว่าปกติ โดยเริ่มจากการคัดเลือกพืชที่มีมากและหาง่ายในท้องถิ่น มาทำการหาปริมาณออกซิน เพื่อนำมาใช้เป็นสารกระตุ้นรากจากยอดของผักบุ้ง ผักโขม ผักตำลึง ต้นสาบเสือ โดยการนำเอายอดพืชมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผลปรากฏว่า ผักโขมมีออกซินมากที่สุด เมื่อนำเอายอดผักโขมมาสกัดด้วยน้ำในปริมาตรต่างๆ นาน 30 นาทีแล้วนำกิ่งพืช (กระดุมทอง, ฤาษีผสม, เฟื่องฟ้า) แช่สารที่สกัดได้ในเวลาต่างกันจะพบว่า สารที่สกัดได้จากการใช้น้ำ 40 cm3 สกัดสารจากผักโขม 2 กรัม เมื่อแช่กระดุมทองและฤาษีผสมในสารที่สกัดได้นาน 10 15 นาที และแช่กิ่งเฟื่องฟ้าในสารที่สกัดได้นาน 5 ชั่วโมงจะพบว่าพืชสามารถออกรากได้จำนวนมากและยาวกว่าที่ไม่ได้ใช้สารกระตุ้นราก