ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อ Escherichia coli จากสารสกัด ไคติน-ไคโตซาน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภสร สิทธิศรัณย์กุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัฐ พิชญางกรู

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ไคตินเป็นสารประกอบคาร์โบไฮเดรตประกอบโครงสร้างเป็นเส้นใยเช่นเดียวกับเซลลูโลสและแป้ง ประกอบด้วยน้ำตาลโมเลกุลเล็ก ๆ คือ 20 um พบได้ในเปลือกของสัตว์ เช่น กุ้ง ปู ปลาหมึก หอยมุก เปลืองของแมลง ผนังของสาหร่าย ยีสต์ และรา ส่วนไคโตซานเป็นอนุพันธ์ตัวหนึ่งของไคตินเกิดจาการดึงหมู่อะซิทิลออกไป ที่ผ่านมามีการศึกษาพบว่า ไคโตซานมีผลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลชีพ การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาถึงผลการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย Escherichia coli ที่ความเข้มข้นและความยาวสายต่างกันของสารละลายไคโตซาน ว่ามีผลต่างกันมากน้อยเพียงใด การทดลองได้เริ่มจากการนำสารสกัดไคโตซานมาตัดด้วยเอนไซม์ไคติเนส (chitinase) ให้มีความยาวลดลง ผลการวิเคราะห์พบว่าขนาดความยาวสายของสาย Oligomer (สายที่ตัดด้วยเอนไซม์คิเนส) และสาย Polymer (สายที่ไม่ได้ตัดด้วยเอนไซม์เป็น 10,000 และ 100,000 หน่วยมอนอเมอร์ ตามลำดับ จากนั้น นำสารละลายไคติน ไคโตซานทั้งสาย Oligomer และสาย Polymer มาละลายใน Acetate Buffer pH 6 และเติมลงใน poor broth จนมีความเข้มข้นเป็น 100 ppm , 200 ppm , 400 ppm และ 800 ppm นำสารละลายทั้งหมดมาปรับปริมาตรให้เท่ากันด้วยการเติม Acetate Buffer pH 6 แล้วทำการปิเปตเชื้อ Escherichia coli สายพัยธุ์ JM 109 ลงไปในหลอดทดลองปริมาตร 5 ไมโครลิตรทุกหลอด โดยการทดลองเกือบทั้งหมดทำในตู้ปลอดเชื้อ (Larminar Flow) การทดลองในครั้งนี้ มีการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ โดยมีการเติม Acetate Buffer ลงใน poor broth เพื่อดูผลเปรียบเทียบไปด้วย หลังจากเขย่าหลอดทดลองใน Orbital Shaker เป็นเวลา 24 ชั่วโมงแล้ว นำมาวัดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียโดยการวัดค่า O. D. (Optical Density) ผลที่ได้พบว่า โดยเฉลี่ยแล้วไคติน ไคโตซานที่มีความยาวสั้นกว่า มีเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญเติบโตได้ดีกว่ายาวที่ยาวมากกว่า และสำหรับสาย Oligomer ความเข้มข้นที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ ได้ดีที่สุดคือ 400 ppm โดยสามารถยับยั้งได้ถึง 99.04% ส่วนสาย polymer ความเข้มข้น 800 ppm ยับยั้งได้ดีที่สุด คือ 91.41% และจากผลการทดลองพบว่า การเจริญเติบโตของเชื้อเมื่อมีการเติม Acetate Buffer ลงใน poor broth กับการเจริญเติบโตของเชื้อเมื่อมีการเติบ Acetate Buffer 160 ไมโครลิตรลงใน poor broth นั้น ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ กล่าว คือ การเติม Acetate Buffer ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อในชุดการทดลองข้างต้น ไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ