ปรากฏการณ์อินเตอร์มิตเตนซีในความปั่นป่วนที่พัฒนาเต็มรูปแบบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชินพัฒน์ พันธ์วิศวาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อรรถกฤต ฉัตรภูติ

  • อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากทฤษฎีความปั่นป่วนของโคโมโกรอฟ พบว่าเมื่อระบบการไหลระบบหนึ่งเกิดความปั่นป่วนขึ้น สมมาตรของระบบการไหลจะถูกทำลาย เมื่อเลขเรย์โนด์มีค่าสูง สมมาตรเชิงสถิติจะกลับคืนมาในระดับสเกลเล็กที่เรียกว่าสเกลเฉื่อย โดยเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ความปั่นป่วนที่พัฒนาเต็มรูปแบบ ภายใต้สเกลเฉื่อยนี้จะสอดคล้องกับกฎสี่ส่วนห้า ซึ่งบ่งชี้ถึงสเปกตรัมพลังงานที่นำไปสู่อธิบายการตกเป็นลำดับขั้นของพลังงานในแต่ละสเกล และเสนอสมมติฐานความเป็นสากลของโคโมโกรอฟ อย่างไรก็ตามในการศึกษาความปั่นป่วนระดับสเกลเฉื่อยและสเกลการสูญเสีย ซึ่งเป็นสเกลที่เล็กมากแต่ใหญ่กว่าขนาดโมเลกุลนั้น แสดงลักษณะความคล้ายกันในตัวเองและอินเตอร์มิตเตนซี ผลการศึกษาโดยใช้แบบจำลองอินเตอร์มิตเตนซีด้วยการเพิ่มขึ้นของความเร็วและด้วยการสูญเสียพลังงาน แสดงให้เห็นว่า ความปั่นป่วนระดับสเกลดังกล่าวสามารถบรรยายด้วยแบบจำลองมัลติแฟร็กทัล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความปั่นป่วนของ โคโมโกรอฟ