กรีนพลัสซีสเต็ม: ระบบเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแบบทันกาลโดยใช้เครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สายเพื่อลดการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศในดาต้าเซ็นเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิชญ์ เนียรนาทตระกูล

  • ศรัณย์ เจนจตุรงค์

  • ศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โชติรัตน์ รัตนามหัทธนะ

  • เฉลิมเอก อินทนากรวิวัฒน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กรีนพลัสซีสเต็ม (GreenPlus System) เป็นระบบเฝ้าระวังและควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ ซึ่งระบบกรีนพลัสซีสเต็มจะช่วยปรับอุณหภูมิภายในดาต้าเซ็นเตอร์ให้อยู่ในช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการทำงานของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) โดยสามารถปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศเฉพาะบางบริเวณที่เครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นเท่านั้น ทำให้สามารถลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายจากเครื่องปรับอากาศ ณ จุดอื่น ซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องปรับอุณหภูมิให้อยู่ในระดับเดียวกันทั่วทั้งห้องหรือทั้งชั้น กรีนพลัสซีสเต็มได้ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายเซ็นเซอร์แบบไร้สาย (Wireless Sensor Networks) ซึ่งสามารถติดตั้งได้ง่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟ ทำให้ช่วยลดต้นทุนในการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ อีกทั้งระบบยังได้ออกแบบมาให้ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะการทำงานของระบบผ่านเครือข่ายได้แบบทันกาล (Real time) The GreenPlus System is a real time automatic temperature monitoring and controlling system for a data center. This system adjusts air temperature to be in an appropriate condition for servers in the data center. Instead of decreasing the temperature of every single air conditioner within the whole area, the system needs to decrease it only in a specific area where server temperature increases. As a result, not only the energy consumption of the cooling system will be significantly reduced, but the organization will also remarkably cut down the electricity expense. The GreenPlus System uses an emerging technology, Wireless Sensor Network, which can be effortlessly installed with no additional cost of wiring installation. Moreover, this system is designed for system administrators to view the system logs and status via Internet in real time