ระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่บทความอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุริยา สารทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นิพนธ์ บาดกลาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่บทความอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ทดแทนระบบงานเดิมที่กระทำด้วยมือ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ความล่าช้า ความผิดพลาด และความสูญเสียทรัพยากรจำนวนมากโดยผู้พัฒนาได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา PHP ด้านการจัดการฐานข้อมูลพัฒนาด้วยMySQL อีกทั้งระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำงานบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถนำไปใช้งานในส่วนของการจัดการข้อมูลบทความ ของอาจารย์ใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รวมทั้งเป็นตัวแทนข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความสนใจ มีกระบวนการในการค้นหาข้อมูลบทความ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบอีเมล์ การเผยแพร่ภาพกิจกรรมต่างๆทำให้การเผยแพร่บทความอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบจากกลุ่ม ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบที่พัฒนาขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 แสดงว่าประสิทธิภาพโดยรวมของระบบอยู่ในระดับดีทั้งในด้านกระบวนการทำงาน การติดต่อกับผู้ใช้ ผลลัพธ์ของรายงาน และประโยชน์ที่ได้จากระบบ

The purpose of the study was to analyse and design the Information System for Electronic Article of Yala Rajabhat University in order to replace the original system which was manually operated and which caused a lot of problems. Such problems were slowness, errors and the waste of resources. The researcher has studied and analysed the current system, then designed and developed the program using PHP language while the data base was managed through MySQL. This development system was able to collect and search data for follow article. To distribute the activities, information and photos to the public via email system was prepared for this system. The system developed helps make the management of the data in using the article become more effective. The result of the evaluation by a group of experts revealed the average value of 3.64 that developed system was of good quality both in the working processes, the communicationwith the users, the result of report and the profits obtained from the system.