การสร้างและการทดสอบใช้นาฬิกาแดดแบบแนวราบ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชัชชฎา รัตนจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สธน วิจารณ์วรรณลักษณ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะออกแบบและสร้างนาฬิกาแดดแบบอนาเล็มมาติก(Analemmatic sundial) ขึ้น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณหาตำแหน่งของเงาในเวลาต่างๆ กัน ซึ่งนาฬิกาแดดแบบนี้จะมีสเกลบอกเวลาเป็นวงรีแทนที่จะเป็นวงกลมเหมือนนาฬิกาธรรมดา นอกจากนั้นตำแหน่งของวัตถุซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดเงาจะมีการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งทุกๆ วันด้วย เมื่อทำการติดตั้งนาฬิกาแดดดังกล่าวแล้วพบว่านาฬิกาแดดจะบอกเวลาสุริยะที่กรุงเทพฯ และเวลาที่บอกก็มีความแม่นยำเป็นที่ยอมรับได้ In this project, an analemmatic sundial was designed and a model of it was built. The location of shadow was calculated at different times by using computer program. This type of sundial has an elliptic time scale instead of a circular one found in a regular watch. As a result the position of the shadow casting object has to be moved every day. This sundial which was set to report solar time at Bangkok works reasonably well.