การเพิ่มเปอร์เซนต์การงอกและอัตราเร็วในการงอกของมะพร้าวน้ำหอม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุริยา โพธิรัชต์

  • พอดู เอี่ยมไตรรัตน์

  • วิโรจน์รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สนม วันเพ็ญ

  • สมชาย นาถึง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาตำแหน่งการปาดเปลือกผลพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมโดยใช้จุดศูนย์ถ่วงเป็นเกณฑ์เมื่อนำผลพันธุ์ไปลอยน้ำ พบว่าผลพันธุ์มะพร้าวจะมีตำแหน่งที่ลอยขึ้นด้านบนโดยเอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งแน่นอนโดยพบถึง 88 เปอร์เซนต์ของผลพันธุ์ที่ทดลองและตำแหน่งนี้จะคงที่แม้ปาดเปลือกแล้วก็ตาม ตำแหน่งที่ลอยขึ้นด้านบนจะใช้เป็นตำแหน่งที่ปาดเปลือกเวลาเพาะและจะมีความสัมพันธุ์กับตาแข็ง 2 ตา ตานิ่ม 1 ตา ที่กะลามะพร้าวโดยจะทำให้ตาแข็ง 2 ตาขึ้นด้านบน ตานิ่ม 1 ตาอยู่ด้านล่างเมื่อนำผลพันธุ์มะพร้าวไปเพาะ 3 วิธีเปรียบเทียบกันคือ วิธีที่ 1 การปาดเปลือกแบบชาวสวนโดยทั่วไป วิธีที่ 2 ปาดเปลือกด้านบนเมื่อนำไปลอยน้ำโดยใช้จุดศูนย์ถ่วงเป็นเกณฑ์ วิธีที่ 3 ปาดในตำแหน่งที่ตรงข้ามกับวิธีที่ 2 พบว่า วิธีที่ 2 ให้เปอร์เซ็นต์การงอกสูงสุดคือ 69 เปอร์เซนต์ ส่วนวิธีที่ 1 และวิธีที่ 3 เปอร์เซนต์การงอกเท่ากับ 50 และ 48 เปอร์เซนต์ตามลำดับ ส่วนอัตราเร็วในการงอกของทั้ง 3 วิธี ไม่แตกต่างกัน เมื่อใช้วิธีการแช่ผลพันธุ์ในน้ำก่อนเพาะ 15 วัน พบว่าทำให้เปอร์เซนต์การงอกสูงขึ้นโดยเปอร์เซนต์การงอกเท่ากับ 72 เปอร์เซนต์ และอัตราเร็วในการงอกเท่ากับ 28 วัน