การจำลองพลวัตเชิงโมเลกุลของสารละลายลิเทียม – แอมโมเนียที่ความเข้มข้น 19.6 MPM โดยใช้ศักย์เทียม

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัทธดนย์ วะนานาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เทวัญ เริ่มสูงเนิน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจำลองแบบพลวัตเชิงโมเลกุลของสารละลายลิเทียมในแอมโมเนียที่ความเข้มข้นสูงโดยใช้ทฤษฎีศักย์เทียม ระบบที่ศึกษาประกอบด้วย แอมโมเนีย 205 โมเลกุล ลิเทียมไอออน 50 ไอออน และอิเล็กตรอนอิสระ 50 ตัว มีความเข้มข้น 19.6 MPM ณ อุณหภูมิ 260 K ผลของการศึกษาพบว่า การรวมผลของศักย์เทียมทำให้ขนาดของแรงกระทำระหว่างอนุภาคในระบบลดน้อยลง เมื่อเทียบกับใช้แบบจำลองแรงกระทำระหว่างอนุภาคอย่างเดียว และโครงสร้างของสารละลายสามารถหาได้จากฟังก์ชันการกระจายตัวเชิงรัศมี ซึ่งค่าที่ได้สอดคล้องกับการทดลอง

The results of molecular dynamics simulations of lithium– ammonia solution using pseudo potential for the highest concentration, 19.6 MPM at 260 K are reported. The system consisted of 205 ammonia molecules, 50 Li ions and 50 free electrons.The contribution of pseudo potential theory results in a strong screening of the intermolecular interaction. The structural properties of a solution obtained via radial distribution functions are well in agreement with experiment information.