แบบจำลองระบบช่วยแบ่งเบาภาระการรดน้ำสวนลำไยด้วย Microcontroller

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปรัชญา ก๋าอิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เสรี ปานซาง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกสารภาคนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษา การพัฒนาแบบจำลองระบบช่วยแบ่งเบาภาระการรดน้ำสวนลำไยด้วย Microcontroller แบบจำลองควบคุมการทำงานของปั้มน้ำ วาล์วน้ำ (วาล์วไฟฟ้า) พื้นที่ทำการรดน้ำ โดยอาศัยการวัดค่าความชื้นจากอุปกรณ์ ตรวจสอบการทำงานของปั้มน้ำ และการโปรแกรมการทำงานแบบจำลองล่วงหน้าโดยผู้ใช้ พัฒนาแบบจำลองด้วยภาษาAssembly และอุปกรณ์จำลองการแสดงผล ช่วยให้ผู้พัฒนาได้ฝึกฝน เพิ่มทักษะในการเขียนโปรแกรมมากยิ่งขึ้น และนำแบบจำลองไปประยุกต์ใช้งานด้านการเกษตรและอื่นๆ