การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา 252315 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง

  • ไตรรัตน์ เกษมสุข

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปราโมทย์ ประเสริฐ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ต

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาอิสระนี้ เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ e Learning รายวิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น ซึ่งภายในเนื้อหาประกอบไปด้วยเรื่อง ค่าคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสำคัญ การหารากของสมการ การประมาณค่าโดยพหุนาม ฟังก์ชันประมาณค่า การหาค่าอนุพันธ์ และปริพันธ์ ปัญหาค่าเริ่มต้นของสมการเชิงอนุพันธ์ และระบบสมการเชิงเส้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมและทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง ตามความเหมาะสมในระยะเวลาอันสั้น และมีเวลาในการทำความเข้าใจในบทเรียนและทำแบบฝึกหัดได้ทุกเวลา

This Independent Study considers developing e Learning in Introduction to Numerical Analysis.It is included Error and Significant Digit, Solution of Equations in One Variable, Interpolation and Polynomial Approximation, Approximation Functions, Numerical Differentiation and Integration, Initial–Value Problems for Ordinary Differential Equations and Linear System of Equations. The objective of this study made the students who want to study or test their knowledge by taking a self quiz and answering essay question in the short time.