ผลของชิ้นส่วนพืชในการเพิ่มปริมาณยอดของสบู่ดำ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มัทนภรณ์ ใหม่คามิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • มาลี ณ นคร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การชักนำให้เกิดยอดจากชิ้นส่วน เอพิคอทิลที่มีข้อใบเลี้ยง ไฮโปคอทิล และใบเลี้ยง ของต้นกล้าสบู่ดำ โดยเพาะเลี้ยงบนอาหารสูตร Murashige and Skoog ( MS ) ที่เติม N6 benzyladenine ( BA) ร่วมกับ indole butyric acid ( IBA) ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นเวลา 6 สัปดาห์ ในสภาพได้รับแสง พบว่า การเติม IBA ไม่มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดทั้ง 3 ชิ้นส่วน แต่การเติม BA มีผลต่อการชักนำให้เกิดยอดแตกต่างกัน โดยอาหารที่เติม BA ความเข้มข้น 5 ไมโครโมลาร์ สามารถชักนำให้เอพิคอทิลที่มีข้อใบเลี้ยง และไฮโปคอทิล เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 9.87 และ 6.13 ยอดตามลำดับ ส่วนใบเลี้ยงที่เพาะเลี้ยงบนอาหารที่เติม BA ความเข้มข้น 15 ไมโครโมลาร์ สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 2.73 ยอด In vitro shoot induction from epicotyl including cotyledonary node , hypocotyl and cotyledon of physic nut seedling on MS medium supplemented with different concentrations of N6 benzyladenine ( BA) and indole butyric acid ( IBA) were conducted under light condition for 6 weeks. IBA did not affected shoot induction from all explants. In contrast, BA had significantly induced new shoots. MS medium with 5 µM BA was the highest average number of 9.87 and 6.13 shoots/explant from epicotyl including cotyledonary node and hypocotyl, respectively. While 15 µM BA provided the highest average number of 2.73 shoots/explant from cotyledon