เชื่อหรือไม่ว่า กินเหล้ากับทุเรียนแล้วตาย !

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นพดล พรรณราย

  • เอกภพ เยี่ยมแสง

  • พิมพา มีแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กมลทิพย์ชูแก้ว

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง เชื่อหรือไม่ว่ากินเหล้าขาวกับทุเรียนแล้วตาย จัดทำขึ้นเพื่อทดสอบความเชื่อว่าเมื่อคนกินเหล้าขาวแล้วไปกินทุเรียนแล้วตาย โดยใช้ไก่และหนูเป็นสัตว์ทดลอง แบ่งขั้นตอนการศึกษาเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมของไก่และหนูเมื่อกินอาหารชนิดต่าง ๆ ภายในเวลา 12 ชั่วโมงพบว่าไก่และหนูที่กินเหล้าขาวแล้วกินทุเรียนมีอัตราการตายมากที่สุด ตอนที่ 2 ศึกษาชนิดของทุเรียนโดยศึกษาทุเรียน 3 พันธุ์ คือ พันธุ์หมอนทอง ชะนี และพื้นบ้าน พบว่าไก่ที่กินเหล้าขาวกับทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านตายเร็วที่สุด ตอนที่ 3 ศึกษาชนิดของเหล้า โดยศึกษา 4 ชนิดคือ เหล้าขาว เหล้าแสงโสม ไวน์ และเบียร์ ที่ให้ไก่กนกับทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านพบว่าเหล้าแสงโสม ไก่กินทุเรียนแล้วไก่ตายเร็วที่สุด ตอนที่ 4 ศึกษาระยะห่างของเวลาหลังจากกินเหล้าแล้วกินทุเรียนตามโดยเว้นระยะห่างของเวลาเป็น 30 60 90 120 150 และ 180 นาที พบว่าการเว้นระยะห่างของเวลาหลังจากกินเหล้าแล้วไปกินทุเรียนเป็นเวลา 150 และ 180 นาที ทำให้ไก่ไม่ตาย ตอนที่ 5 ศึกษาการลดปริมาณของอาหารโดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 5.1 ศึกษาการลดปริมาณทุเรียนต่อเหล้าแสงโสมโดยให้เหล้าแสงโสมมีปริมาณเท่ากับ 1.5 ลบ.ซม. แล้วลดปริมาณทุเรียนลงจาก 1.5 เป็น 1.0 และ 0.5 ลบ.ซม. 5.2 ศึกษาการลดปริมาณเหล้าแสงโสมกับทุเรียน โดยให้ปริมาณของทุเรียนเท่ากับ 1.5 แล้วลดปริมารเหล้าลงจาก 1.5 เป็น 1.0 และ 0.5 ลบ.ซม. ผลการทดลองทั้ง 2 ตอนพบว่าถ้าปริมาณของเหล้ากับทุเรียนมากกว่าหรือเท่ากัน เมื่อไก่กินจะทำให้ไก่ตาย จากผลการทดลองดังกล่าว สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประชาสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยในการกินเหล้าขาวแล้วกินทุเรียนตาม และเป็นแนวทางในการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นด้วย