แผ่นดับกลิ่นรองเท้าจากธูปฤาษี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บรรณจง ใจปินตา

  • พัทพงษ์ ชัยสุนทร

  • วรยา วรไธสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนทรีย์ สัลักคำ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

แผ่นดับกลิ่นรองเท้าที่ได้ทำการทดลองนี้ได้มาจากการนำเส้นใยจากใบต้นธูปฤาษี โดยลอกส่วนที่เป็นสีเขียวออก จะเหลือส่วนที่เป็นเส้นใยสีขาวซึ่งเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำมาทำเยื่อกระดาษ ใช้ส่วนที่เป็นเส้นใยสีขาวหนัก 100 กรัม นำมาปั่นกับน้ำให้ละเอียด และแช่น้ำนานประมาณ 1 2 ชั่วโมง แล้วนำไปต้นนานประมาณ 15 นาที ทำ 5 ส่วน จากนั้นนำส่วนที่ 1 ทำเป็นเยื่อกระดาษกลิ่นมะกรูด โดยผสมผิวมะกรูดปั่นละเอียด 150 กรัม ส่วนที่ 2 ทำเยื่อกระดาษกลิ่นส้ม โดยผสมผิวส้มปั่นละเอียด 150 กรัม ส่วนที่ 3 ทำเยื่อกระดาษกลิ่นส้มโอ โดยผสมผิวส้มโอปั่นละเอียด 150 กรัม ส่วนที่ 4 ทำเยื่อกระดาษกลิ่นใบเตย โดยผสมใบเตยปั่นละเอียด 150 กรัม ส่วนที่ 5 กลิ่นที่ได้จะยึดติดกันด้วยน้ำแป้งสุก 2 % ปริมาณ 800 ซึ่งเป็นความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดที่ทำให้เยื่อกระดาษที่ได้มีคุณภาพดี จากนั้นจึงนำมาตัดเป็นรูปพื้นรองเท้า แล้วนำไปทดสอบกับนักเรียนในห้อง 30 คน พบว่า แผ่นดับกลิ่นรองเท้าทุกกลิ่นสามารถดับกลิ่นเหม็นในรองเท้าได้ และใช้งานได้อย่างน้อยประมาณ 14 วัน