การศึกษาประสิทธิภาพของแกลบเผาและกะลามะพร้าวเผาในการดูดซับโลหะหนักในน้ำย้อมสีเสื่อกกบ้านแพง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จรรยาลักษ์ ปาปะโพธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุนันท์ บุตรศาสตร์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของแกลบเผาและกะลามะพร้าวเผาในการดูดซับโลหะหนักในน้ำย้อมสีเสื่อกก มีวิธีการศึกษาแบบทีละเท (bath study) ผลการศึกษาพบว่า สภาวะที่เหมาะสมในการดูดซับโลหะหนักแต่ละชนิดคือ pH 5 และปริมาณวัสดุดูดซับ 15 g พบว่าแกลบเผามีประสิทธิภาพการดูดซับทองแดง, โครเมียม และสังกะสี ในช่วง 89.66 100, 81.18 91.67 และ 81.13 100% ตามลำดับ และกะลามะพร้าวเผามีประสิทธิภาพในการดูดซับทองแดง, โครเมียม และสังกะสี ในช่วง 85.71 95.45, 70.49 85.71 และ 69.69 98.41% ตามลำดับ This research aims to study the effectiveness of rice husk and fried coconut shell for adsorbing heavy metal in water soluble dye. The results found the best conditions for adsorption at pH 5 and 15 g of sorbent. The efficiency of rice husk to adsorb Cu, Cr and Zn were 89.66 100, 81.18 91.67 and 81.13 100 %, respectively. The efficiency of fried coconut shell to adsorb Cu, Cr and Zn were 85.71 95.45, 70.49 85.71 and 69.69 98.41 %, respectively.