การศึกษาปัจจัยและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย กรณีศึกษาในจังหวัดตาก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชวรัช โรจนประเสริฐ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จูลิน ลิคะสิริ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคท้องถิ่นที่สำคัญโรคหนึ่งของประเทศไทยโดยมียุงลายเป็นพาหะ แต่จำนวนยุงลายไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้โรคนี้แพร่กระจายไปได้ ยังปัจจัยอื่นเช่น จำนวนคน และสภาพอากาศก็มีส่วนช่วยทำให้โรคนี้แพร่กระจายได้ดีเช่นกัน ในการศึกษานี้จะศึกษาตัวแบบการแพร่เชื้อของโรคไข้เลือดออก และหาปัจจัยสำคัญอื่นที่สามารถนำมาออกแบบมาตรการควบคุมที่มีประสิทธิภาพได้ โดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองแบบมอนติคาร์โลในการเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆ ที่ศึกษา ผลการศึกษาปรากฏว่า ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดคือ ลักษณะภูมิคุ้มกันเฉพาะของคน และอัตราการตายของยุง โดยควบคุมพาหะจะให้ผลดีกว่าการควบคุมแบบการให้วัคซีนเล็กน้อย แต่อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของสายพันธุ์ต่างๆ ของเชื้อไวรัสและค่าใช้จ่ายในการควบคุมทั้งสองวิธี