สารคดีแนะนำบ้านทรงไทยภาคกลางแบบ 3 มิติ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชมพูนุท บุญรอต

  • สมบัติ ขาวสอาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อธิบ โพทอง

  • จำลอง ศรีสง่า

  • สุวิทย์ ไวยกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สารคดีแนะนำบ้านทรงไทยภาคกลางแบบ 3 มิติ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และองค์ประกอบต่าง ๆ ของบ้านทรงไทยภาคกลาง โดยนำโปรแกรม 3D Studio Max 8 มาใช้ในการสร้างเป็นตัวละครและส่วนประกอบของฉาก ส่วนการตัดต่อรวมถึงการใส่คำบรรยายและเสียงประกอบฉากนั้น ใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro 2.0 เมื่อทำการตัดต่อเสร็จแล้วจึงนำมาบีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็กลงพร้อมที่จะนำไปเผยแพร่ได้ง่าย โดยการรับชมนั้นสามารถรับชมได้จากโปรแกรมชมภาพยนตร์ที่ติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือสามารถรับชมได้กับเครื่องเล่น DVD ทั่วไปได้