เฟินบริเวณปากตกในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฏฐพร กมลทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กิตติมา เมฆโกมล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสำรวจเฟินบริเวณปากตกในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2549 พบเฟินทั้งหมดรวม 10 วงศ์ 16 สกุล 20 ชนิด และ 1 พันธุ์ ได้เขียนบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาและนิเวศวิทยาของเฟินแต่ละชนิด พร้อมภาพถ่ายประกอบ