การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดเสียงของลูกข่างโหว่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดาราวรรณ เพ็ชร์ช้าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พิมล อนันตา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาลักษณะของลูกข่างโหว่ ซึ่งเป็นอุปกรณ์การเล่นพื้นบ้านของเด็ก ๆ ทางภาคเหนือในสมัยก่อน ลักษณะของลูกข่างเป็นทรงกระบอกปิดหัวปิดท้าย มีแกนยาวในแนวเดียวกับความสูงของกระบอก และที่ผิวของกระบอกด้านหนึ่งมีรูยาว เมื่อทำให้ลูกข่างหมุนจะเกิดเสียงดังขึ้น ผู้จัดทำจึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาปัจจัยต่าง ๆ เช่น รูปแบบของรู ความยาวของรู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกระบอก ตำแหน่งของรู มีผลต่อความถี่และระดับแอมพลิจูดของเสียงอย่างไร โดยใช้โปรแกรม winscope ผลจากการศึกษาพบว่า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมีผลต่อความถี่เสียง ความยาวรูและตำแหน่งของรู มีผลต่อแอมพลิจูด สำหรับรูปแบบของรู จะมีผลต่อการเกิดเสียง