การเพิ่มค่าสนามหักล้างของวงฮิสเทอรีซิสโดยการเพิ่มชั้นฟิล์มบางแม่เหล็กแอนติเฟร์โร ภายใต้การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โล

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุกฤต สุจริตกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานค้นคว้าอิสระชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาองค์ความรู้เชิงทฤษฏีเกี่ยวกับการประกบกันของระบบฟิล์มบางแม่เหล็กเฟร์โรกับชั้นฟิล์มบางของสารแม่เหล็กแอนติเฟร์โรโดยอาศัยแบบจำลองไอซิงค์ภายใต้การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โล เพื่อที่จะเพิ่มค่าสนามแม่เหล็กหักล้างของระบบควบคู่โดยอาศัยการแปรค่าอัตรกิริยาแลกเปลี่ยนต่างๆภายในระบบ โดยในส่วนแรกของงานค้นคว้าอิสระนี้คือการศึกษาคุณสมบัติวิกฤติของระบบควบคู่ ซึ่งก็คือค่าอุณหภูมิคูร์รีซึ่งเป็นค่าอุณหภูมิวิกฤติของการแสดงสมบัติฮิสเทอรีซิสของระบบควบคู่ซึ่งมีชุดของค่าอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนต่างๆกัน โดยอาศัยระเบียบวิธีการวูล์ฟและเทคนิกฮิสโตแกรมเดี่ยวเข้าช่วยในการประเมิณค่าอุณหภูมิวิกฤตินี้ จากนั้นทำการศึกษาผลของค่าอันตรกิริยาแลกเปลี่ยน ภายใต้อุณหภูมิ ความถี่และแอมปลิจูดของสนามภายนอกต่างๆที่มีต่อสมบัติฮิสเทอรีซิสของระบบควบคู่ อันได้แก่ พื้นที่ของวงฮิสเทอรีซิส ค่าสภาพแม่เหล็กคงค้าง และ ค่าสนามหักล้าง ที่อุณหภูมิต่ำกว่าค่าอุณหภูมิวิกฤติโดยอาศัยระเบียบวิธีการเมโทรโปลิส จากการศึกษาพบว่าการเลือกใช้ค่า JAF (อันตรกิริยาแลกเปลี่ยนระหว่างชั้นเฟร์โรและแอนติเฟร์โร)เป็น 1.0J และใช้ค่า JA (อันตรกิริยาแลกเปลี่ยนภายในชั้นแอนติเฟร์โร๗เป็น 0.5J เมื่อ J เป็นค่าพลังงานอันตรกิริยาแลกเปลี่ยนภายในชั้นเฟร์โร จะทำให้เกิดวงฮิสเทอรีซิสที่เล็ก พร้อมๆกับให้ค่าสนามหักล้างที่มาก ซึ่งเป็นสมบัติอันพึงประสงค์สำหรับการนำไปประยุกต์ใช้งานอุตสาหกรรมสื่อบันทึกข้อมูลแม่เหล็ก