การแยกและหาปริมาณ cations ในเนื้อเยื่อพืช โดยวิธี Capillary Zone Electrophoresis (CZE)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปริยานุช ลัยรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นฤมล วชิรปัทมา

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ ต้องการแยกและหาปริมาณ cations ในเนื้อเยื่อพืช ด้วยเทคนิค CZE โดยใช้วิธีการตรวจวัดแบบ indirect งานวิจัยจะสัมพันธ์กับธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองที่อยู่ในเนื้อเยื่อของมะละกอ ในการวิเคราะห์ของมะละกอ ในการวิเคราะห์มีการศึกษา pH และความเข้มข้นของ imidazole ที่เหมาะสม เพื่อใช้เตรียม background electrolyte (BGE) มีการศึกษา Detection limit และ %RSD ของ cations ทั้ง 5 ตัว คือ NH4+, K+, Ca2+,Na+ และ Mg2+ ปริมาณของ NH4+, K+, Ca2+,Na+และMg2+ ที่ได้จาก เทคนิค CZE สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ที่ได้จาก AAS