ผลของแหล่งซิลิกาต่อสมบัติของแซดเอสเอ็ม-5 และความเลือกจำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ของการแตกย่อยพลาสติก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วรนุช เจียรธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อธิชา ฉายสุวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้ศึกษาผลของแหล่งซิลิกา โซเดียมซิลิเกตและซิลิกาคอลลอยด์ ต่อสมบัติของแซดเอสเอ็ม 5 องค์ประกอบของเจลและภาวะอย่างอื่นที่ใช้ในการสังเคราะห์ถูกคุมให้เหมือนกัน ตรวจสอบสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยาโดยใช้เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกชัน อะลูมินัม นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์ ไนโตรเจนแอดซอปชั่นและไอซีพี เออีเอส โดยการใช้แหล่งซิลิกาที่ต่างกันสองชนิด สภาพความเป็นผลึกและปริมาตรของรูพรุนของตัวเร่งปฏิกิริยาแซดเอสเอ็ม 5 ไม่ได้รับผลกระทบ แต่สัณฐานของอนุภาคและพื้นที่ผิวจำเพาะดูเหมือนจะได้รับอิทธิพลอยู่บ้าง ได้เปรียบเทียบความเลือกจำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ของการแตกย่อยพอลิโพรพิลีนและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงที่อุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส Effect of silica sources, sodium silicate and colloidal silica on properties of ZSM 5 was studied. The gel composition and other ynthesis conditions are maintained the same. The catalysts were characterized using x ray diffraction, scanning electron microscope, 27Al nuclear magnetic resonance, nitrogen adsorption, and ICP AES techniques. Using the two different silica sources, the crystallinity and pore volume of the ZSM 5 catalysts are not affected, but the particle morphology and specific surface area seems to be influenced at some content. The product selectivity of cracking of polypropylene and high density polyethylene were compared at the temperature of 400oC.