10 วิธีหยุดโลกร้อน

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษ เย็นทรวง

  • ไพโรจน์ ศรีจันทร์อินทร์

  • อิสระพงศ์ ทวยจัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วนิดา สกุลเจริญไพโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกุลสิริเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

10 วิธีหยุดโลกร้อน (10 Method Stop Green House Effect) 10 วิธีหยุดโลกร้อน (10 Method Stop Green House Effect) เป็นสื่อเพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน โลกร้อนเกิดขึ้นได้อย่างไร 10 วิธีหยุดโลกร้อน มีวิธีการป้องกันภาวะโลกร้อนได้อย่างไร และมีวิธีแก้ไขภาวะโลกร้อนได้อย่างไร ถ้าเรายังไม่หยุดทำลายโลกโลกเราก็จะยิ่งร้อนขึ้นเรื่อย ๆ สื่อนี้สร้างขึ้นเพราะคนส่วนมากไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน และยังไม่รู้ถึงโทษจากภาวะโลกร้อนว่ามีอันตรายต่อตนเอง สภาพแวดล้อม มากแค่ไหน เพื่อให้ผู้เข้าชมสื่อได้มีจิตสำนึกว่าภาวะโลกร้อนอันตรายขนาดไหน นอกจากนี้ยังมีการเล่นเกมตอบปัญหา เพื่อทดสอบความรู้ของผู้เข้าชมว่ามีความรู้ความเข้าใจหลังจากได้เข้าชมสื่อมากน้อยเพียงใด