การกำจัดตะกั่ว (Pb(ll)) ด้วยเปลือกหอยเชอรี่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • คณิต เติมไตรรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อทิตยา ศิริภิญญานนท์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิยานุสรณ์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง “การกำจัดตะกั่ว (Pb(ll))ด้วยเปลือกหอยเชอรี่” เป็นโครงงานที่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเปลือกหอยเชอรี่มากำจัด (Pb(ll)) ในนำและศึกษาความเป็นกรด เบส ของสารละลายและระยะเวลาที่ใช้ในการกำจัดเปลือกหอยเชอรี่ ที่มีผลในการเพิ่มความสามารถในการกำจัด (Pb(ll)) โดยโครงงานนี้ได้แบ่งผลการทดลองออก เป็น 2 ชุดใหญ่ คือ 1. การทดลองความเป็นไปได้ในการนำเปลือกหอยเชอรี่มากำจัด (Pb(ll)) ในน้ำ 2. ศึกษาปัจจัยความเป็นกรด เบสของสารละลายในระยะเวลาที่ใช้ในการกำจัดเปลือกหอยเชอรี่ ที่มีผลเพิ่มความสามารถในการกำจัด (Pb(ll)) ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างการทดลอง จากการทดลองความเป็นไปได้ในการนำเปลือกหอยเชอรี่มากำจัด (Pb(ll)) ในน้ำ พบว่าหอยเชอรี่สามารถกำจัด (Pb(ll)) ในน้ำ ได้ 93.90% และถ้าปรับสารละลายให้มีค่า pH = 2 จะสามารถกำจัดตะกั่วได้ 95.26% ซึ่งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ