การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานเรื่องสารชีวโมเลกุล โดยใช้เกมคอมพิวเตอร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • บงกช ลิ้มเลิศผลบุญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เจษฎา เมฆะสุวรรณโรจน์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เกมคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความสนุกสนานแต่ยังขาดเนื้อหาความรู้ ในขณะที่การอ่านหนังสือทำให้เกิดความรู้แต่ขาดความสนุกสนาน ผู้จัดทำจึงได้คิดสร้างเกมคอมพิวเตอร์ที่ทั้งให้ความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมๆ กัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเกมคอมพิวเตอร์ไว้เป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาเคมีพื้นฐานเรื่อง สารชีวโมเลกุลพร้อมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเกมที่สร้างขึ้น เกมคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นใช้โปรแกรม RPG Maker XP ในการออกแบบแผนที่ การดำเนินเรื่อง ออกแบบฉาก สร้างตัวละคร ไอเทม มอนสเตอร์ ทักษะต่างๆ ของตัวละคร และสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานเคมี เรื่อง สารชีวโมเลกุลเข้าไปด้วย จากนั้นนำเกมที่สร้างขึ้นไปให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทดลองเล่นแล้วให้คะแนนความพึงพอใจ ในการเล่นเกม ผลการวิจัย ทำให้ได้โปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ที่มีความสนุกสนาน ได้รับทั้งความรู้และเป็นที่พอใจของผู้เล่น Computer game may create the enjoyment but it lacks of the knowledge content. However, book may give the knowledge but it dose not give the enjoyment. The producer, therefore, create the computer game which is able to create the knowledge and enjoyment at the same time. This game was created for using as the teaching media in Basic Chemistry Course in the lesson of Biotic Molecules. In addition, the producer evaluated the satisfactory level that the students had towards this game as well. The game was constructed by RPG Maker XP Program. This program was used for designing map, running the story, designing the scenes, creating the characters, items, monsters, and the skills of the characters. With this way, we also added the lesson of chemistry concerning biotic molecules into the game. Then, the game was played by the high school students and the satisfactory level was tested afterwards. The results showed that this computer game which possessed the lesson of biotic molecules was very enjoyable and had the knowledge to learn. It satisfied the players well.