ความสามารถในการผสมพันธุ์ของ Diachasmimorpha longicaudata เพศผู้

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ศรัณย์ ไพบูลย์ศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิสุทธิ์ ใบไม้

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการปลูกไม้ผลหลายชนิด ซึ่งการเพาะปลูกจะได้ผลผลิตที่ดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ แมลงศัตรูพืชก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผลผลิตไม่เป็นไปตามที่ต้องการ แมลงวันผลไม้ที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Bactrocera correcta เป็นแมลงศัตรูพืชตัวหนึ่งของฝรั่ง ซึ่งการกำจัดแมลงวันตัวนี้มีด้วยกันหลายวิธี แต่ละวิธีจะมีข้อดีและเสียต่างกันออกไป Diachasmimorpha longicaudata เป็นแมลงชนิดหนึ่งในตระกูลแตน ที่มีความสามารถในการทำลายแมลงวันผลไม้ (Bactrocera correcta) โดยการที่ตัวเต็มวัยเพศเมียของแมลงพันธุ์นี้จะวางไข่โดยอวัยวะว่างไข่ที่อยู่บริเวณก้นแทงเข้าไปในตัวหนอนของ Bactrocera correcta ซึ่งเมื่อไขที่ว่างฟักเป็นตัวแล้วก็จะกินตัวอ่อนของแมลงวันผลไม้ซึ่งขณะนั้นเป็นระยะดักแด้แล้วจนหมด เราเรียกแมลงในลักษณะนี้ว่า Parasitoid หรืออาจเรียกว่าแตนเบียนก็ได้ เพราะเหตุที่ Diachasmimorpha longicaudata มีความสามารถดังกล่าว จึงทำให้มีประโยชน์ในการจะขยายพันธุ์แล้วนำไปใช้ในการควบคุมแมลงวันผลไม้ได้ แต่การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีนี้ เราควรที่จะเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ให้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือควรจะเลี้ยงตัวผู้และตัวเมียไว้ด้วยกันด้วยอัตราส่วนเท่าใด และจำนวนเท่าไร เพราะหากเลี้ยงตัวผู้มากไปก็อาจจะทำให้เปลือกเนื้อที่ และทำให้เกิดการแก่งแย่งกันได้ เป็นต้น จึงได้ทำการทดลองว่าตัวผู้ของแมลงพันธุ์นี้ 1 ตัว จะมีความสามารถในการผสมพันธุ์กับตัวเมีย 1 , 3 และ 7 ตัว ได้ดีอย่างไร ซึ่งผลการทดลองปรากฏว่าตัวผู้มีความสามารถที่จะผสมพันธุ์กับตัวเมีย 7 ตัว ได้ดีที่สุดรองลงมาคือ 3 ตัว และน้อยที่สุดคือ 1 ตัว