การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจันทน์เทศต่อการแสดงออกของยีน sirt1 โดยวิธี RT-PCR ในเซลล์มะเร็ง เม็ดเลือดขาว (Jurkat cell)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฐิติพร เดชดวงจันทร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิสาตรี คงเจริญสุนทร

  • จินตนา จิรถาวร

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้ได้กำหนดสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมในการตรวจหายีน sirt1 โดยวิธี RT PCR โดยแม่พิมพ์ที่ใช้ในการเพิ่มจำนวน cDNA ของ mRNA ยีน sirt1 คือ 5’ GTA GCA CTA ATT CCA AGT TCC A และ 5’ GAT ACT GAT TAC CAT CAA G โดยทำ PCR ทั้งหมด 35 รอบ ที่ 94oC เวลา 40 วินาที ที่ 57oC เวลา 1 นาทีและ ที่ 68oC เวลา 1 นาที นอกจากนี้ยังศึกษาผลของสารสกัดจันทน์เทศต่อการลดแสดงการออกของยีน sirt1 โดยวิธี RT PCR พบว่ากลไกของสารสกัดจันทน์เทศ สามารถเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการตายของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยการเกิดกระบวนการตายเกี่ยวข้องกับการลดการแสดงออกในระดับ transcription This experiment was required for setting condition of sirt1 expression by RT PCR assay. The amplification of cDNA was performed by using primers : 5’ GTA GCA CTA ATT CCA AGT TCC A and 5’ GAT ACT GAT TAC CAT CAA G for trapping sirt1 mRNA . The thermal profiles of cDNA amplification was 35 cycles at 94oC for 40 second, at 57oC for 1 minute and at 68oC for 1 minute . Also, we have studied the downregulation of sirt1 mRNA by M. fragrans Houtt. extract. The effect on SIRT1 gene was observed by RT PCR.