การพัฒนาเวปเกมRPGโดยใช้AJAX Web-Base RPG Using Ajax

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ดลธนัตถ์ วิศาลเจริญยิ่ง

  • กุลธวัช โตยะวณิช

  • จิตโสภา พัฒนะนุกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • Dr. Cholwich Nattee

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการสร้างเกม Web base RPG ด้วย AJAX จากการสังเกตและประสบการณ์ ลักษณะนิสัยของเด็กสมัยนี้ชอบการเล่นเกมและชอบให้มีการแข่งขันกัน และเบื่อหน่ายที่จะอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกเหนื่อยล้ารวมทั้งอินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง ซึ่งมีเครือข่ายสื่อสารกันทั่วโลก ทางกลุ่มจึงมี ความเห็นว่าจะทำเกมบนอินเตอร์เน็ต ที่มีหลากหลายรูปแบบทั้งเกมที่ให้ความรู้ หรือเกมที่ให้ความบันเทิง และเกร็ดความรู้รวมถึงทางกลุ่มมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการสร้างเกม ที่เล่นกันในรูปแบบเครือข่าย WAN ซึ่งลักษณะของเกมเป็นแบบผู้เล่นหลายคน (multiplayer) และออกแบบเกมให้มีคะแนนเข้ามาเป็นสื่อสำคัญในการดึงดูดใจ และสอดแทรกความรู้เพื่อพัฒนาการใช้ทักษะของเด็ก ช่วยให้เด็กผ่อนคลายความเครียด ตัวอย่างเช่น เกมแร็กนาร็อกเป็นเกมประเภท MMORPG ซึ่งทำให้ผู้เล่นสามารถพบปะ และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เล่นอื่นได้หลากหลายอย่างอิสระ การเล่นเกมแร็กนาร็อก ผู้เล่นจะต้องเลือกที่จะเล่นเป็นตัวละครอาชีพต่างๆ (role playing) ซึ่งตัวละครแต่ละอาชีพจะมีความสามารถ และจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไป มีทั้งสายอาชีพที่สามารถเอาตัวรอดด้วยตัวเองได้ และสายอาชีพที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้เล่นอื่น พื้นฐานโดยทั่วไปของการเล่นเกมคือการกำจัดสัตว์ประหลาดเพื่อสะสมไอเทม และได้รับค่าประสบการณ์ เพื่อนำมาพัฒนาสกิล หรือพัฒนาความสามารถของตนให้ สูงขึ้น ซึ่งผู้เล่นสามารถที่จะเลือกพัฒนาตัวละครของตัวเองได้อย่างอิสระ ทั้งความสามารถและลักษณะเด่นในตัวเองรวมทั้งการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการเล่นของตนเอง เช่น พัฒนาเพื่อสนับสนุนผู้เล่นอื่น พัฒนาเพื่อการต่อสู้ตัวต่อตัวหรือพัฒนาเพื่อต่อสู้ในสงครามระหว่าง Guild ซึ่งลักษณะของการพัฒนาความสามารถ และการใช้ ไอเทมได้อย่างอิสระนี้เองรวมทั้งสัตว์ประหลาดต่างๆ ซึ่งมีความสามารถ และจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ลักษณะในการโจมตี และการป้องกันที่แตกต่าง กันไปในสัตว์ประหลาดแต่ละชนิด ทำให้ผู้เล่น สามารถที่จะเลือกใช้ความสามารถ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับการกำจัดสัตว์ประหลาดนั้น ผู้ที่เล่นเกมต้องทำการละทะเบียนเพื่อรับไอดีสำหรับการเล่นเกม ซึ่งสามารถทำได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ของแร็กนาร็อก และอีกตัวอย่างหนึ่งคือ เกม ชุด GTA เป็นที่กล่าวถึงในด้านการที่อนุญาตให้ผู้เล่นมีเสรีภ าพในการตัดสินใจว่าจะทำ สิ่งใดก่อนสิ่งใดหลัง ซึ่งต่างจากเกมแนวแอ็คชั่นอื่นๆ ที่แต่ละภารกิจจะอยู่ในเฉพาะพื้นที่หนึ่งๆ ตามที่ผู้พัฒนาสร้างไว้เท่านั้น แต่ใน GTA ผู้เล่นสามารถเลือกภารกิจที่ผู้เล่นต้องการจะทำก่อนไ ด้ และทางที่ผู้เล่นเลือกจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงไปของ เนื้อเรื่องในเกม เมื่อเนื้อเรื่องดำเนินไปผู้เล่นจะพบกับอารมณ์ขัน, มุขตลก, เพลง และตัวช่วยลดความตึงเครียดในเกมต่างๆ ซึ่งเป็นจุดดึงดูดของเกมนี้ อีกทั้งเนื้อที่ที่กว้างใหญ่ในเกมซึ่งทำให้ผู้เล่นสา มารถตระเวนไปทั่วในจุด ไหนก็ได้ในเกม อาคารในเมืองที่สามารถปฏิสัมพันธ์ได้จำนวนมาก และภารกิจย่อยต่างๆ ตั้งแต่เกม GTA3 เนื้อเรื่องของมันกลายเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเกม พร้อมทั้งเสียงพากย์ของดาราหรือผู้พากย์ที่มีคุณภาพส ูง และเสียงจากสถานีวิทยุซึ่งสามารถฟังผ่านทางพาหนะต่าง ๆ ได้ทั้งหมดนี้เป็นการผสมผสานกันให้ได้สภาพแวดล้อมให้เหม ือนส่วนทรุดโทรมของ เมืองให้มากที่สุด เเละเป็นการล้อเลียนเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่จริงการรู้จักเกมออนไลน์ ผู้เล่นมักจะรู้จักเกมจากการแนะนำของบุคคลใกล้ชิดตนเอง อย่างเช่น เพื่อน ญาติพี่น้อง และอาจจะรู้จักจากการชี้นำจากบุคคลอื่น อย่างเช่น ผู้ดูแลร้านเกม หรือการเห็นบุคคลอื่นเล่นในร้าน หรืออาจจะรู้จักโดยการชี้นำของสื่อต่าง ๆ อย่างเช่น อ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ อ่านโฆษณาในหนังสือเกม และอ่านข่าวสารในเว็บไซต์การตัดสินใจที่จะเล่นเกม ผู้เล่นตัดสินใจเล่นได้จากหลายปัจจัย เช่น ผู้เล่นมีความอยากรู้อยากลอง, เล่นตามเพื่อน, เบื่อกิจกรรมเดิม, เบื่อเกมเพลย์สเตชั่น และเกมคอมพิวเตอร์แบบออฟไลน์, เพื่อนคะยั้นคะยอ, เพื่อนท้าทาย, เกมออนไลน์เก่าไม่มี เพื่อนเล่น, ว่างไม่มีกิจกรรมทำ, ไม่มีเกมอื่นเล่นและเกมออนไลน์อื่นเล่นยาก หรืออาจจะตัดสินใจเล่นจากปัจจัยเกื้อหนุนของโปรแกรมเกม ได้แก่ตัวละคร และภาพสวยงาม และเป็นเกมออนไลน์ ผู้เล่นมีวิธีการเรียนรู้วิธีเล่นเกมแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือปัจจัยด้านโปรแกรมที่จะส่งผลให้เกมได้รับความนิยม มีดังนี้ ปัจจัยเกี่ยวกับระดับขั้น มีการจัดระดับความสามารถของผู้เล่นในเกมที่จะแสดงถึงความเก่ง ผู้เล่นจะมีความอยากได้ค่าระดับขั้นที่สูงขึ้น จึงนั่งเล่นเป็นเวลานานเพื่อให้ตัวละครเก่ง ปัจจัยเกี่ยวกับความเป็นออนไลน์ และสังคมเสมือน เป็นความสามารถของโปรแกรมที่ให้ผู้เล่นมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ ทำให้ผู้เล่นมีเพื่อนมากมาย เกิดเป็นสังคมเสมือนขึ้นในเกม ปัจจัยเกี่ยวกับระบบการเล่นเป็นทีม ผู้เล่นสามารถสร้างกลุ่มขึ้นได้ในเกม เพื่อร่วมเล่นไปพร้อมกัน การเล่นเป็นทีมสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่ม และตนเองได้ ปัจจัยเกี่ยวกับความท้าทาย เกมนี้มีความท้า ทายที่หลากหลาย ได้แก่ ความท้าทายในการเปลี่ยนอาชีพ, เปลี่ยนระดับขั้น, เปลี่ยนค่าสถานะตัวละคร, มีความท้าทายในเรื่องของการต่อสู้ระหว่างผู้เล่นกับผู้เล่น, ท้าทายในการเก็บเปอร์เซ็นต์ค่าประสบการณ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้, ท้าทายในการคิดหาเทคนิคการเล่น, ท้าทายในการหาเงินให้ได้จำนวนมาก, ท้าทายในเรื่องของความอดทนเก็บระดับขั้น ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งของภายในเกม เป็นรางวัลที่ได้จากเกม เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละคร และโชว์โอ้อวดให้ผู้อื่นเห็น ปัจจัยเกี่ยวกับตัวละคร ผู้เล่น สามารถพัฒนาตัวละครไปได้อย่างต่อเนื่อง และเลือกเล่นตัวละครได้หลากหลาย ปัจจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เกมมีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา ปัจจัยเกี่ยวกับการแข่งขัน แข่งขันเพื่อพัฒนาตัวละครของตนให้มีความเก่งกว่าผู้อื่น และแข่งขันเก็บเงินให้ได้เป็นจำนวนมาก เพื่อนำไปพัฒนาตัวละครให้เก่ง ปัจจัยเกี่ยวกับการมีภารกิจให้ผู้เล่นทำมากมายเพื่อเพิ่มความสามารถพิเศษให้กับตัวละคร และโชว์ผู้เล่นคนอื่น ปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของโปรแกรม เป็นเกมที่มีวิธีเล่น ง่าย, มีภาพสวยงาม, มีระบบการติดต่อสื่อสารที่ง่าย และสามารถหมุนภาพได้ 360 องศา