การจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลต่อทัศนคติในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • รัตนา อัตภูมิสุวรรณ์

  • สมชาย เวชกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ระดับความพึงพอใจในการจัดสภาพแวดล้อม การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมภายในสถานศึกษา เปรียบเทียบทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมตามสถานการณ์ที่กำหนดก่อนและหลังการจัดสภาพแวดล้อม และศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมจากกลุ่มนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์รวม 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาโยธา จำนวน 338 คน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2550 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 16 17 ปี คิดเป็นร้อยละ 93.80 แบ่งเป็นสาขาวิชาเครื่องกล มีจำนวนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 40.8 มีระดับผลการเรียนอยู่ระหว่าง 2.50 2.99 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.7 ระดับความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเพื่อการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรม อยู่ในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบทัศนคติด้านคุณธรรม จริยธรรมตามสถานการณ์ที่กำหนดก่อนและหลังการจัดสภาพแวดล้อม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 สำหรับคุณธรรม จริยธรรมเพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ก่อนและหลังการจัดสภาพแวดล้อมโดยการจำแนกตามปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่ต่างกัน พบว่าอายุ สาขาวิชาที่แตกต่างกัน ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สำหรับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลกับระดับความพึงพอใจการจัดสภาพแวดล้อม พบว่านักศึกษา ที่มีอายุ สาขาวิชา และระดับผลการเรียนที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05