การสังเคราะห์และวิเคราะห์วงจรกรองความถี่ในโหมดแรงดันโดยใช้วงจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กนิษฐกา เทพจันตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ธนาวุธ เชื้อเจริญ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาฟิสิกส์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้นำเสนอหลักการสังเคราะห์และวิเคราะห์วงจรกรองความถี่ในโหมดแรงดัน โดยในการสังเคราะห์วงจรกรองความถี่นั้นพิจารณาจากระบบสมการอนุพันธ์อันดับสอง โดยแทนตัวดำเนินการคณิตศาสตร์ ด้วยวงจรทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใชว้ งจรสายพานกระแสรุ่นที่ 2 เป็นอุปกรณ์ประเภทแอคทีฟเป็นหลักในวงจร นอกจากนี้ในการวิเคราะห์วงจรกรองความถี่ที่สังเคราะห์ได้ ได้นำเสนอหลักการวิเคราะห์โดยอาศัยเทคนิคของ Signal flow graph ซึ่งสมการที่ได้จากการวิเคราะห์แบบ signal flow graph จะเป็นสมการอย่างง่าย จึงทำให้สามารถวิเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอนของระบบได้ง่ายและรวดเร็วกว่าหลักการวิเคราะห์หาฟังก์ชันถ่ายโอนโดยวิธีตรง โครงสร้างของ วงจรกรองความถี่ที่ได้จากการสังเคราะห์ประกอบด้วยวงจรสายพานกระแสชนิดบวกเป็นหลัก และให้ผลตอบสนองเป็น lowpass, bandpass และ highpass พร้อมๆ กัน โดยใช้โปรแกรม PSPICE ในการจำลองการทำงานเพื่อหาผลตอบสนอง This research present synthesis and analysis voltage mode filters. For Synthesis is base on second order differential equation. The generation of active circuits using the second generation current conveyer (CCII) as the active building block instead of the operational mathematic from differential equation. In addition, the principle analysis the voltage mode filter is based on signal flow graph technique for realising simple equations. Thus,this technique is comfortable analysis for transfer function more than others methods. This configuration from the synthesis cans simultaneously reslise lowpas, bandpass and highpass responses. The use of only plus type CCIIs simplifies the configuration. PSPICE simulation results are also included.