ผลของสาร TPA และอินเทอเฟรอน-แกรมมา ต่อการแสดงออกของยีน Cyclooxygenase-2 (COX-2) ใน ฮาคัดเซลล์ไลน์ (HaCaT cell line)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกศินี จีรวัฒนนุกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วิสาตรี คงเจริญสุนทร

  • เกรียงศักดิ์ ฤชุศาสวัต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การทดลองนี้เป็นการทดสอบสารที่คาดว่าจะสามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน COX 2 ให้เพิ่มขึ้นได้ โดยทำการทดสอบกับเซลล์ HaCaT ด้วยสาร TPA ความเข้มข้น 0 , 10, 50, 100, 500 และ 1000 nM และทดสอบด้วยสาร IFN γ ความเข้มข้น 0, 10, 50, 100, 250 และ 500 ng/ml และวัดการแสดงออกของยีน COX 2 ณ เวลาต่างๆ คือ 0, 15, 30 นาที 1, 2, 4, 8 และ 24 ชั่วโมง การตรวจสอบหาปริมาณยีน COX 2 ที่แสดงออกด้วยวิธี RT PCR ผลการทดลองพบว่าสาร TPA ความเข้มข้น 500 nM ที่เวลา 2 ชั่วโมงและ IFN γ ความเข้มข้น 100 ng/ml ที่ 30 นาที สามารถกระตุ้นการแสดงออกของยีน COX 2 ได้สูงที่สุด ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญสำหรับการวิจัยในการใช้สารกระตุ้น หรือยั้บยั้งต่อเซลล์ HaCaT ต่อไป