การศึกษาผลิตผลิตไวน์มะพร้าวน้ำหอมติดอยู่บนต้น

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อนุชา ทิยาเวช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาตรี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตไวน์มะพร้าวน้ำหอมติดอยู่บนต้น เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการผลิตไวน์มะพร้าวและเพิ่มมูลค่าให้กับมะพร้าวน้ำหอม ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาวะในการผลิตไวน์มะพร้าว อัตราส่วนปริมาณหัวเชื้อกับขนาดของผลมะพร้าว และระยะเวลาในการหมักไวน์ ผลการศึกษาพบว่า สภาวะในการผลิตไวน์ทีใช้ภาชนะบรรจุ ในผลนอกต้นและในผลติดอยู่บนต้น คุณภาพทางเคมี ปริมาณแอลกอฮอล์ ปริมาณน้ำตาล ปริมาณกรดและค่า pH ไม่แตกต่างกันมากนัก ระดับค่าต่างๆอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานทั่วไป ส่วนคุณภาพทางด้านกายภาพ สี กลิ่นและรสชาติ จากผู้ทดสอบ 10 คน ปรากฏว่า ผลการทดสอบอยู่ในช่วง 11.86 13.86 คะแนนหมายความว่าเป็นลักษณะไวน์ที่ดี