Security System

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ปิยะณัต สุริวงศ์

  • กฤษณะ คงสมชม

  • มงคลยุธ ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ช่อเพชร ครองรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา

ระดับการศึกษา

ไม่มี

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผลงานโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัย(Security system) มีแนวคิดมาจากการทำงาน ของระบบรักษาความปรอดภัยต่างๆที่มีอยู่ในโลกปัจจุบันทั่วๆไป โดยนำแนวคิดมาปรับใช้กับ รถยนต์ ซึ่งใช้ระบบตรวจสอบรหัสผ่านกับหมายเลขทะเบียนในกรณีไม่ใช่เจ้าของผู้ถือรหัสผ่านจะ ไม่สามารถนำรถยนต์ออกไปได้ เราได้นำระบบฐานข้อมูลมาประยุกต์ใช้ในการบันทึกเก็บข้อมูล หมายเลขทะเบียน รหัสผ่าน เวลาและวันที่เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบรถขณะขาเข้าและขาออก หลักการของ ระบบรักษาความปลอดภัย(Security system) คือเมื่อเจ้าของรถยนต์ นำรถเข้าจอด เจ้าหน้าที่จะทำ การบันทึกหมายเลขทะเบียน หลังจากนั้นระบบจะพิมพ์รหัสผ่านให้โดยอัตโนมัติ เมื่อเจ้าของมี ความประสงค์ที่จะนำรถออกจากที่จอดรถ ต้องทำการยื่นรหัสให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือกดรหัส ด้วยตัวเองเพื่อตรวจเลขรหัสว่าตรงกับเลขทะเบียนหรือไม่ เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้วจึงอนุญาตให้ นำรถออกไปได้ในกรณีเกิดข้อผิดพลาดในการตรวจสอบระบบจะส่งสัญญาณเตือนถ้าผิดพลาดเกิน 2 ครั้งให้ดำเนินการส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่อไป

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม โครงการเข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1ประจำปีงบประมาณ 2551