การวิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในอาหารโดยเทคนิคโครมาโทกราฟีของเหลว สมรรถนะสูง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นันทร์ฑิฌา ไชยวุฒิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุภาพ รมณีย์พิกุล

  • ฤดีวรรณ บุญยะรัตน์

  • เฉลิมพร ทองพูน

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้วิเคราะห์หาปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก โดยเทคนิคโครมาโทกราฟี ของเหลวสมรรถนะสูง ใช้คอลัมน์ C8 ตัวตรวจวัดชนิด ไดโอดแอเรย์ ที่ความยาวคลื่น 229 นาโนเมตร ใช้วัฏภาคเคลื่อนที่เป็นสารผสมระหว่าง 1% โซเดียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต (NaH2PO4) pH 4.4 กับเมทานอล60:40 อัตราการไหลของวัฏภาคเคลื่อนที่เท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อนาที ตัวอย่างอาหาร 10 ตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์ พบปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกอยู่ในช่วง 2.32 4,912.20 และไม่พบ 523.06 มก./กก.ร้อยละการกลับคืนของกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกอยู่ในช่วง 82 84 และ 80 110 ผลการวิเคราะห์หา ปริมาณสารทั้งสองมีตัวอย่างอาหาร 6 ตัวอย่างที่เกินเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด