โครงการสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ (CAI)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุชาวดี ประดิษฐ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ยืน ภู่วรวรรณ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ (CAI) โดยใช้โปรแกรม Author ware เกิดจากแนวคิดที่จะพัฒนาการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ในห้อง Multimedia เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากทั้งแก่ผู้เรียนและผู้สอน โดยเฉพาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้จัดทำจึงทำโครงการนี้ขึ้น โดยเริ่มจากการกำหนดเรื่อง ขอบเขตของเนื้อหา และรวบรวมข้อมูลทั้งที่เป็นภาพและข้อความ หลังจากนั้นนำเนื้อหามาจัดเป็นระบบเหมือนที่จะแสดงในหน้าจอ แล้วจัดทำลงโปรแกรม Author ware รวมทั้งแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น เมื่อเสร็จแล้ว นำมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ทั่วไป ซึ่งผู้จัดทำคาดว่าผู้ใช้จะเข้าใจในเนื้อหา และสามารถตอบตำถามได้ แต่เนื่องจากระยะเวลาในการทำงานมีไม่มากนัก และนักเรียนกลุ่มที่ต้องการใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง ได้เรียนบทเรียนนี้เป็นแล้ว จึงไม่สามารถวัดผลการทดลองได้แน่นนอน จึงเพียงแต่ทดลองกับผู้ใช้ทั่วไป ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือ เป็นตัวอย่างของการทำสื่อการเรียนการสอน และทำให้นักเรียนเกิดความคิดที่จะทำเอง ในโครงการต่อไปผู้จัดทำมีความคิดที่จะทำสื่อการเรียนการสอนในวิชาอื่น และใช้โปรแกรมที่สะดวกใช้งานได้ดีกว่านี้ด้วย