ระบบการวัดปริมาณเซลล์กระดูกในเซลล์สร้างกระดูก

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • วีรภัช พิภัชศุภมาส

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เดี่ยว กุลพิรักษ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเจ้าเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาอื่นๆ

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จัดทาขึ้นเพื่อสร้างระบบการวัดมวลกระดูกในเซลล์สร้างกระดูกโดยไม่ทาลายด้วยการใช้แสงอินฟราเรด ภายในระบบประกอบไปด้วยหลอดไฟอินฟราเรดขนาดเล็ก (Light emitting diode; LED) และอุปกรณ์ตรวจจับแสงซึ่งระบบจะทาการ รับ ส่ง อยู่ข้างใต้เซลล์สร้างกระดูก โดยแสงอินฟราเรดจาก LEDs จะถูกส่องไปที่เซลล์สร้างกระดูกและเพิ่มความเข้มแสงขึ้น และจะเกิดการสะท้อนของแสงจากเซลล์สร้างกระดูกไปที่อุปกรณ์ตรวจจับแสงที่อยู่บนระนาบเดียวกับ LEDs ซึ่งความหนาแน่นของมวลกระดูกจะถูกประเมินค่ามาจากความชันของกราฟ หากความชันของกราฟมีค่าสูงแสดงถึงมวลกระดูกมีความหนาแน่นมาก ระบบการวัดนี้สอบเทียบด้วยการหาปริมาณแคลเซียมของเซลล์สร้างกระดูกที่มีลักษณะเหมือนฟองน้ามีคอลลาเจน (Type 1) เป็นส่วนประกอบหลักซึ่งถูกเคลือบด้วย Hydroxyapatite ด้วยวิธีอิเลคโตรสโคป