SOLAR ENERGY กระตุ้นผักกาดกวางตุ้ง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • จักรกฤษณ์ วงศ์ลังกา

  • ณัฐสิทธิ์ ทองคำฟู

  • วรรณยุทธ สวัสดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • กฤษณา เจริญผล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประชากรบนโลกมนุษย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถผลิตได้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภค ก่อให้เกิดภาวการณ์ขาดแคลน ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและทดลองหาวิธีเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยใช้ผักกาดกวางตุ้งเป็นตัวอย่าง ใช้พลังงานไฟฟ้าที่เปลี่ยนมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานราคาถูกมากระตุ้น อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานในการทดลองนี้คือ ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N 3055A ซึ่งดัดแปลงเป็น SOLAR CELL ได้โดยเลื่อยฝาครอบออก ต่อสายไปแล้วนำไปทดสอบโดยวางกลางแดด ประมาณ 5 วินาทีจะเริ่มทำงาน โดย MULTIMETER วัดความต่างศักย์ได้ประมาณ 0.35 โวลต์ กระแสไฟฟ้าประมาณ 10 ไมโครแอมแปร์ แล้วแต่ความเข้มของแสงแดด เมื่อผักกาดอายุได้ประมาณ 23 วัน เลือกต้นที่เท่ากันมา 25 ต้น แบ่งเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 5 ต้น ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ไม่มีการกระตุ้น เป็นกลุ่มที่ควบคุม กลุ่มที่ 2 ใช้ SOLAR CELL 1 อัน กระตุ้นวันเว้นวัน กลุ่มที่ 3 ใช้ SOLAR CELL 1 อัน กระตุ้นทุกวัน กลุ่มที่ 4 ใช้ SOLAR CELL 2 อันต่ออนุกรม กระตุ้นวันเว้นวัน กลุ่มที่ 5 ใช้ SOLAR CELL 2 อันต่ออนุกรม กระตุ้นทุกวัน วิธีกระตุ้นทำได้โดย เสียบสายไฟของ Sola cell ที่โคนใบ ยก Solar cell ให้ชูสูงขึ้นรับแสงแดดแล้วเปิดฝาครอบออก วัดส่วนสูงและนับจำนวนใบทุกๆ 3 วันหลังจากกระตุ้น ใช้เวลากระตุ้นทั้งหมด 15 วัน โครงงานนี้ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 42 วัน เมื่อต้นผักอายุได้ประมาณ 35 38 วันก็ตัดได้ จากการทดลองทำให้ทราบว่าพลังงานไฟฟ้าช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของต้นผักกวางตุ้งได้และจะกระตุ้นได้ดีเมื่อใช้ในปริมาณที่พอเหมาะ ทราบวิธีเร่งการเจริญเติบโตของพืชซึ่งสามารถนำไปดัดแปลงปรับปรุงใช้กับพืชเศรษฐกิจอื่นได้