การพัฒนาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมไนโอเบตด้วยเทคนิคแอมโมโนเทอร์มอลประยุกต์

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โยธิน ฉิมอุปละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภินภัส รุจิวัตร์

  • พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้ได้พยายามพัฒนาลักษณะเฉพาะของผงลิเทียมไนโอเบตด้วยการปรับสภาวะการเตรียมด้วยเทคนิคแอมโมโนเทอร์มอล รวมทั้งการประยุกต์ใช้การเผากระตุ้นสารตั้งต้นก่อนทำปฏิกิริยา การกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยคลื่นอัลตราโซนิก การใช้คลื่นไมโครเวฟและการเตรียมสารตั้งต้นแบบโซลเจลก่อนทำปฏิกิริยาภายใต้สภาวะแอมโมโนเทอร์มอล อย่างไรก็ตามจากผลการทดลองพบว่าปัจจัยต่างๆที่ได้ทำการทดลองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การกระตุ้นปฏิกิริยาด้วยสภาวะต่างๆนั้นไม่ทำให้ความบริสุทธิ์ของผงลิเทียมไนโอเบตดีขึ้น แต่กลับทำให้แย่ลงในบางกรณี กระนั้นก็ตามการเพิ่มอุณหภูมิและระยะเวลาการทำปฏิกิริยาแอมโมโนเทอร์มอล กลับทำให้ความบริสุทธิ์ของเฟส ขนาด และการกระจายขนาดอนุภาคดีขึ้น