การศึกษาฟอสซิลมูลสัตว์โบราณที่ บ.ทิกแล้ง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุริวรรณ นวนเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมชาย นาคะผดุงรัตน์

  • โยชิโอะ ซาโต

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาฟอสซิลไม่ว่าของพืชหรือสัตว์ทำให้ทราบวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตโครงงานนี้จึงได้ทำการศึกษาฟอสซิลจากบ้านทิกแล้ง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยศึกษาขนาดรูปร่าง ศึกษาธาตุองค์ประกอบรวมถึงการเกิดและอายุของฟอสซิลเพื่อระบุชนิดของฟอสซิลนี้ ทำการทดลองโดยการเก็บตัวอย่างฟอสซิลจากบ้านทิกแล้ง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิมาศึกษาและเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ ปรากฏว่าฟอสซิลที่ศึกษานี้คือ Coprolite ซึ่งเมื่อสัตว์ขับถ่ายออกมาก็จะถูกทับถมมีอายุประมาณ 270 ล้านปี