การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในสมองและประสาทส่วนอกของกุ้งกุลาดำภายใต้สภาวะขาดฮอร์โมน ยับยั้งการเจริญของรังไข่

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พลสิทธิ์ สถาผลเดชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อภินันท์ อุดมกิจ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาความแตกต่างของการแสดงออกของยีนในสมองและเส้นประสาทส่วนอกของกุ้งกุลาดำในสภาวะปกติ และสภาวะที่มีการยับยั้งการสร้างสายอาร์เอ็นเอของฮอร์โมนยับยั้งการเจริญของรังไข่ด้วยเทคนิค differential display RT PCR ผลของรูปแบบการแสดงออกของยีนจาก 32 กลุ่มไพร์เมอร์มีมากกว่า50 ยีนที่แสดงออกแตกต่างกัน ซึ่งถูกนำไปวิเคราะห์ลำดับเบสและค้นหาชนิดของยีน ผลการทดลองพบว่าสามารถวิเคราะห์ชนิดได้ 4 ยีน ดังนี้ transglutaminase, ion transport peptide, thioredoxin และ GH27953p การแสดงออกของยีนเหล่านี้จะถูกยืนยันผลของในตัวอย่างของกุ้งแต่ละระยะของการเจริญของรังไข่ Abstract: This study is aimed to identify genes that may be involved in ovarian maturation in Penaeus monodon. Differential display RT PCR (ddRT PCR) was performed for identifying differentially expressed genes in brain and thoracic ganglia of P. monodon upondown regulation of GIH by dsRNAmediated silencing. Expression patterns from thirty two combinations of primer sets showed more than 50 differentially expressed bands which were subsequently analyzed by nucleotide sequencing and Blast search. At present, 4 genes have been identified; transglutaminase, ion transport peptide, thioredoxin, and GH27953p. The expression of these genes in different stages of the ovary will be determined to verify their possible roles in ovarian maturation.