พืชวงศ์หญ้า (Gramineae) ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย The Family Gramineae in Phu Rua National Park, Loei Province

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ชุตินันท์ เจริญชัย (Chutinan Jaroenchai)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ประนอม จันทรโณทัย (Pranom Chantaranothai)แล อมรรัตน์ ประจักษ์สูตร์ (Amornrat Prajaksood)ะ

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ไม่มี

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาอนุกรมวิธานพืชวงศ์หญ้าในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย โดยเก็บตัวอย่างพืชในพื้นที่ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2547 ถึงเดือนกรกฎาคม 2549 พบหญ้า 5 วงศ์ย่อย 60 สกุล 100 ชนิด ได้บรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยา สร้างรูปวิธานระบุสกุลและชนิด ถ่ายภาพและวาดภาพลายเส้น และศึกษาการกระจายพันธุ์ของหญ้าในทุกพื้นที่ที่สำรวจ พบหญ้าส่วนใหญ่อยู่ในที่โล่ง ป่าสนและป่าเต็งรัง หญ้าที่พบมากที่สุดคือ หญ้าสกุล Eragrostis Wolf และสกุล Digitaria Haller The taxonomical study of the family Gramineae in Phu Rua National Park, Loei Province was examined by collecting specimens in the field between July 2004 and July 2006. Five subfamilies, 60 genera and 100 species were reported. The morphological description, key to genera and species, the photographs and line drawing were undertaken. The distribution of grasses were also studied. They are wide spread and most of them are in open areas of Pine and Dipterocarp forests. The genus Eragrostis Wolf and Digitaria Haller are dominant.