ระบบสนับสนุนการเรียนรู้และระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการเขียนโปรแกรมของผู้เรียน Tutorial Systems and Student’s Programming Behavior Analysis System

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นภดล รุ่งจรูญ

  • ปิยะพงษ์ สุวรรณพาเพลิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาที่เริ่มเรียน มักเกิดปัญหา คือขาดความเข้าใจในหลักการ และไวยากรณ์ของภาษา ทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ในระหว่างที่ทำการเขียนโปรแกรมซึ่งข้อผิดพลาดที่เกิดจากการคอมไพล์นั้น จะแจ้งออกมาเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าคำอธิบายข้อผิดพลาดนั้นคืออะไร นอกจากนี้ยังมีปัญหาอีกประการหนึ่งคือผู้สอนไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงว่า นักศึกษาแต่ละคนนั้นมีพฤติกรรมในการเขียนโปรแกรมเป็นเช่นไร ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบซึ่งสามารถทำการแปลข้อผิดพลาดนั้นออกมาเป็นภาษาไทย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และเก็บรวบรวมข้อผิดพลาดของนักศึกษาแต่ละคน มาทำการวิเคราะห์ และเป็นเครื่องมือบอกแนวทางให้ผู้สอนสามารถพัฒนาการสอนการเขียนโปรแกรมต่อไปได้ At the beginning, Students must have problems of programming concepts. Especially syntax and error messages understanding because of description of error message are written in English Language. Besides, Teacher can not be checked behavior of student’s programming, thus we will introduce a tutorial and analysis system of error messages by error translation from English messages to Thai message. And student’s programming analysis is a tool for teacher can evolve a student’s program teaching.