ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อคำนวณเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ไพรัช วงศ์ศรีตระกูล

  • วิราภรณ์ อมรวนาสรรค์

  • สุภาพร ลอยสมุทร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษา และสร้างตัวแบบในการคำนวณเบี้ยประกันอุบัติเหตุที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยอาศัยข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2540 – 2547 จากการศึกษาวิจัยพบว่า การเกิดอุบัติเหตุของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มักมีสาเหตุมาจากความประมาทในการเดินทางด้วยยานพาหนะทั้งของผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ และผู้โดยสาร อีกทั้งการประสบอุบัติเหตุจากท่าทางการทำงาน เช่น หกล้ม, ลื่นล้ม, วัตถุหรือสิ่งของกระแทก / ตัด / บาด อันเกิดจากการขาดความระมัดระวังในการเล่นกีฬา หรือการใช้เครื่องมือต่าง ๆ และส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บเป็นแผลตื้น แผลถลอก แผลฟกช้ำ บวม ปวดเจ็บบริเวณข้อเท้า นิ้วมือ มือ และหัวเข่า นอกจากนี้จากการวิเคราะห์ตัวแบบเบี้ยประกันภัยสุทธิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเงินสำรองกรณีไม่คาดคิด จะได้เบี้ยประกันภัยของปีการศึกษา 2548 ประมาณ 200.45 บาท

The objective of this project was to investigate factors that occurred accident and create the model of accidental premium optimization for KMUTT ’s students by using the data of students’ accident between academic year 1997 – 2004. This study indicated that the causes of students’ accident are carelessness in traveling with vehicles (including both drivers and passengers) and work manner related accident such as slippery, dash against/cut/wound with objects from playing sports and working with tools. The most wound is scratched wound, bruised wound, swollen up on ankle, fingers, hands and knee. From model analyzing of net premium,loading expenses and contingency reserve, the gross premium of academic year 2005 is approximately 200.45 baht.