องค์ประกอบทางเคมีของส่วนสกัดไดคลอโรมีเทนจากเปลือกข่อย

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ฮุสนา เจะเลาะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • อัชมาน อาแด

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาเคมี

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เปลือกข่อยแห้งบดละเอียด 1,500 กรัม สกัดด้วยไดคลอโรมีเทน ได้สารสกัดหยาบไดคลอโรมีเทน12.30 กรัม แยกส่วนด้วยเทคนิคทางคอลัมน์โครมาโทกราฟีแบบรวดเร็ว ได้สาร 8 ส่วน ส่วนที่ 3 แยกต่อด้วยเทคนิคทางโครมาโทกราฟีแบบแผ่นหนา ได้ 3 ส่วน นำส่วนที่ 2 ตรวจสอบเอกลักษณ์ด้วยเทคนิคนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และอัลตราไวโอเลตสเปกโทรสโกปี พบว่ามีกลุ่มโปรตอนอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ไฮโดรคาร์บอนโซ่ยาว และกลุ่มเมทอกซี