ภารกิจลับสลับเรียง X-Mission : Sort

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • นัฐพล ทวีทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • ผรัตนา มุ่ยเรืองศรี

  • ผช.ผกานต์หทัย อู๋ทรัพย์

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม ( สมุทรคุณากร )

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ภารกิจลับสลับเรียง เป็นสื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ที่ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ หรือ เรียนแบบออฟไลน์ได้ ซึ่งได้มีการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามเนื้อหาที่สนใจได้ ภารกิจลับสลับเรียง เป็นบทเรียนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียงลำดับในวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลายทั้ง ภาพเคลื่อนไหว , ไฟล์เอกสาร และ การปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ภารกิจลับสลับเรียง ใช้โปรแกรม Macromedia Flash MX 2004 ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ทั้งการสร้างภาพเคลื่อนไหวและการเขียนคำสั่งควบคุมโดยใช้ภาษา ActionScript , PhotoShop CS สำหรับการตกแต่งรูปภาพประกอบ และ Sony Acid pro 6.0 สำหรับบันทึกและตัดต่อเสียงประกอบ X Mission : Sort is CAI about data sorting that students can learn online and offline. X Mission : Sort has 3 Part . Part 1 is animation , Part 2 is simulation , Part 3 is interactive question. X Mission : Sort is developed by Macromedia Flash MX 2004 , PhotoShop CS and Sony Acid pro 6.0