การตอบสนองของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากแผ่นดินชนิดที่มีสภาพนำไฟฟ้าเป็นวิวิธพันธุ์ โดยใช้ระเบียบวิธี ผลต่างอันตะ

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สุกัลยา อุบลรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สืบสกุล อยู่ยืนยง

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยชิ้นนี้ได้เสนอวิธีการทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาสนามไฟฟ้าที่ตอบสนองจากแผ่นดินที่มีสภาพนำไฟฟ้าวิวิธพันธุ์ โดยอาศัยสมการแม็กซ์เวลล์ทำให้สามารถเขียนสมการความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้ากับระยะห่างจากเครื่องมือรับสนามไฟฟ้าและความลึก ระเบียบวิธีผลต่างอันตะถูกนำมาใช้ในการหาคำตอบของสมการ การทดลองเชิงตัวเลข ได้แสดงตัวอย่างการคำนวณสนามไฟฟ้า และถูกนำเสนอเป็นกราฟทั้งในแนวระดับและแนวดิ่ง

In this paper, the electromagnetic field response from heterogeneous ground are presented. The Maxwell’s equations can be used to derive the relation between the electric field and source receiver spacing,depth. The finite difference technique is used to determine the electric field. Numerical experiments show some examples and are presented the electric field in horizontal and vertical directions.