การศึกษาราทำลายแมลงในสกุล Metarhizium ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการกำจัดแมงสาบอเมริกัน ( Periplaneta americana)

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • เกรียงไกร อยู่บำรุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • สมศักดิ์ ศิริชัย

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ระดับการศึกษา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไป

หมวดวิชา

โครงงานวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

01 มกราคม 2541

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ศึกษาราทำลายแมลงในสกุล Metarhizium ถึงประสิทธิภาพของการก่อให้เกิดโรคในแมลงสาบสายพันธุ์ Periplaneta americana โดยคัดเลือกรา 7 สายพันธ์ที่มีการสารสปอร์ที่มีปริมาณมากจาก 10 สายพันธุ์ที่เลือกไว้ โดยทำสายละลายสปอร์ที่ความเข้ม 1.5 x 107 conidia/ml ใช้ 0.05% Triton x 100เป็นตัวทำละลาย แบ่งแมลงสาบออกเป็น 8 กลุ่มกลุ่มละ 6 ตัว 7 กลุ่มแรกได้รับสารละลายสปอร์ที่เตรียมไว้ 1 กลุ่มที่เหลือใช้ 0.05% Triton x 100 ด้วยวิธีการทาบนผิวด้วยพู่กันเลี้ยงแมลงสาบในกล่องระบายอากาศ ที่มีความชื้นของอาหารเพียงพอในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 200c เป็นเวลา 14 วัน พบว่า มีการตายองแมลงสาบที่ได้รับสปอร์ 6 กลุ่ม และไม่มีการตายในกลุ่มที่ได้รับสารละลายสปอร์ NHJ 10580 และในกลุ่มที่ได้รับ 0.05% Triton x 100 โดยการตายสูงสุด 2 กลุ่ม ร้อยละ 83.33 ของจำนวนที่เลี้ยงอยู่ในกลุ่ม NHJ 11572 และตายร้อยละ 50 ในกลุ่ม NHJ 12066 นำซากแมลงสาบที่ได้รับไปบ่มที่อุณหภูมิ 20^0C มีความชื้น พบว่าใยราเจริญออกมาจากตัวแมลง