ต่อเงินต่อทอง

ชื่อผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์
  • หัทยา แจ้งจบ

  • ชนกวนันท์ จันทร์เพ็ง

  • ญาณิสา ทัศน์ศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์
  • พัชรินทร์ ศรีแก้ว

  • รัฎใจ ฉิมนิล

สถาบันการศึกษาที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

ระดับการศึกษา

โครงงานในระดับการศึกษามัธยมปลาย

หมวดวิชา

โครงงานในสาขาวิชาชีววิทยา

วันที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

10 กันยายน 2556

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง “ต่อเงินต่อทอง” เป็นโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นของใช้และหารายได้ระหว่างเรียน โดยอาศัยมะพร้าวหลอดที่ไม่สามารถให้น้ำและเนื้อหรือลูกมะพร้าวที่ไม่สมบูรณ์ไม่ต้องทิ้งให้เปล่าประโยชน์ สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถด้านการออกแบกและงานช่างจึงรวมกลุ่มประดิษฐ์ ซึ่งสามารถทำในเวลาว่างจากการเรียนหรือที่บ้าน ทำให้สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้จำนวนมาก เมื่อจำหน่ายได้ไม่เน่าเสีย เมื่อผลิตได้จำนวนมากสามารถฝากขายที่ร้าน OSOP ของโรงเรียน ร้านอาหารครัวต้นคูณ ร้านศึกษานานาภัณฑ์ รีสอร์ทภูสา และที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม เป็นต้น

รางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

รางวัลระดับเหรียญทอง